Sản Phẩm | Cảm – sổ mũi

Cảm – sổ mũi

Hapacol 250 Flu

Thuốc cốm sủi bọt.

Hộp 24 gói x 1,5 g.

Hapacol 150 Flu

Thuốc bột sủi bọt.

Hộp 24 gói x 1,5 g.