Sản Phẩm | Cảm – sổ mũi
Cảm – sổ mũi
Hapacol 250 Flu
Thuốc cốm sủi bọt.

Hộp 24 gói x 1,5 g.

Hapacol 150 Flu
Thuốc bột sủi bọt.

Hộp 24 gói x 1,5 g.

Hapacol - Giảm đau - Hạ sốt nhanh