Giảm đau - Hạ sốt / Tính nồng độ paracetamol

Kết quả

Liều lượng paracetamol nhỏ nhất 80mg.